1. Zengyi Du, Xiong Yang, Hai Lin, Delong Fang, Guan Du, Jie Xing, Huan Yang, Xiyu Zhu, Hai-Hu Wen, Scrutinizing the double superconducting gaps and strong coupling pairing in (Li1-xFex)OHFeSe, Nature Communications 7, 10565 (2016).

2. Li, BX; Li, S; Wen, HH, Chemical doping effect in the LaRu3Si2 superconductor with a kagome lattice, Physical Review B 94, 094523 (2016).

3. Yang, Xiong; Du, Zengyi; Du, Guan; Gu, Qiangqiang; Lin, Hai; Fang, Delong; Yang, Huan; Zhu, Xiyu; Wen, Hai-Hu, Strong-coupling superconductivity revealed by scanning tunneling microscope in tetragonal FeS, Physical Review B 94, 024521(2016).

4. Huan Yang, Jie Xing, Zengyi Du, Xiong Yang, Hai Lin, Delong Fang, Xiyu Zhu, Hai-Hu Wen, Possible superconducting fluctuation and pseudogap state above Tc in CsFe2As2, Physical Review B 93, 224516(2016).

5. Lin, Hai; Li, Yufeng; Deng, Qiang; Xing, Jie; Liu, Jianzhong; Zhu, Xiyu; Yang, Huan; Wen, Hai-Hu, Multiband superconductivity and large anisotropy in FeS crystals, Physical Review B 93, 144505 (2016).

6. Jie Xing, Hai Lin, Yufeng Li, Sheng Li, Xiyu Zhu, Huan Yang, Hai-Hu Wen, Nodal superconducting gap in tetragonal FeS, Physical Review B 93, 104520 (2016).

7. Baoxuan Li, Pengchao Lu, Jianzhong Liu, Jian Sun, Sheng Li, Xiyu Zhu, and Hai-Hu Wen, Pressure Induced Enhancement of Superconductivity in LaRu2P2, Scientific Reports 6, 24479(2016).

8. Wang, Enyu; Zhu, Xiyu ; Wen, Hai-Hu, Pressure-enhanced superconductivity in quasi-1D cobalt carbide Sc3CoC4, EPL 115, 27007(2016).

9. H Lin,J Xing,XY Zhu,H Yang,HH Wen, Robust superconductivity and transport properties in (Li1-xFex) OHFeSe single crystals, Science China Physics, Mechanics & Astronomy 59, 657404 (2016).

10. Terashima, Taichi; Kikugawa, Naoki; Lin, Hai; Zhu, Xiyu ; Wen, Hai-Hu; Nomoto, Takuya; Suzuki, Katsuhiro; Ikeda, Hiroaki ; Uji, Shinya, Upper critical field and quantum oscillations in tetragonal superconducting FeS, Physical Review B 94, 100503 (2016).

11. Xu, B. ; Dai, Y. M.; Xiao, H. ; Shen, B. ; Ye, Z. R.; Forget, A.; Colson, D.; Feng, D. L.; Wen, H. H.; Qiu, X. G.; Lobo, R. P. S. M., Optical observation of spin-density-wave fluctuations in Ba122 iron-based superconductors, Physical Review B 94, 085147(2016).

12. Bin He, Chunfeng Zhang, Weida Zhu, Yufeng Li, Shenghua Liu, Xiyu Zhu, Xuewei Wu, Xiaoyong Wang, Hai-hu Wen, and Min Xiao, Coherent optical phonon oscillation and possible electronic softening in WTe2 crystals, Scientific Reports 6, 30487 (2016).

13. J.-Ph. Reid, M. A. Tanatar, X. G. Luo, H. Shakeripour, S. René de Cotret, A. Juneau-Fecteau, J. Chang, B. Shen, H.-H. Wen, H. Kim, R. Prozorov, N. Doiron-Leyraud, Louis Taillefer, Doping evolution of the superconducting gap structure in the underdoped iron arsenide Ba1-xKxFe2As2 revealed by thermal conductivity, Physical Review B 93, 214519(2016).

14. Hassinger, E. ; Gredat, G. ; Valade, F. ; de Cotret, S. René ; Cyr-Choinière, O. ; Juneau-Fecteau, A. ; Reid, J.-Ph. ; Kim, H. ; Tanatar, M. A. ; Prozorov, R. ; Shen, B. ; Wen, H.-H. ; Doiron-Leyraud, N. ; Taillefer, Louis, Expansion of the tetragonal magnetic phase with pressure in the iron arsenide superconductor Ba1-xKxFe2As2, Physical Review B 93, 144401 (2016).

15. Wu, Z F; Wang, Z H; Tao, J; Qiu, L; Yang, S G; Wen, H H, Flux pinning and relaxation in FeSe0.5Te0.5 single crystals, Superconductor Science & Technology 29, 035006(2016).

16. M. Tortello, V. A. Stepanov, X. Ding, H.-H. Wen, R. S. Gonnelli, L. H. Greene, Directional Point-Contact Josephson Junctions on Ba0.4K0.6(FeAs)2 Single Crystals, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 29, 679-683 (2016).

17. Wang, P. S.; Zhou, P.; Dai, J.; Zhang, J.; Ding, X. X.; Lin, H.; Wen, H. H.; Normand, B.; Yu, R.; Yu, Weiqiang, Nearly critical spin and charge fluctuations in KFe2As2 observed by high-pressure NMR, Physical Review B 93, 085129 (2016).

18. Yong Tian, Anmin Zhang, Kai Liu, Jianting Ji, Jianzhong Liu, Xiyu Zhu, Hai-Hu Wen, Feng Jin, Xiaoli Ma, Qing-Ming Zhang, Raman scattering in superconducting NdO1-xFxBiS2 crystals, Superconductor Science & Technology 29, 015007 (2016).