1. Guan Du, Jifeng Shao, Xiong Yang, Zengyi Du, Delong Fang, Jinghui Wang, Kejing Ran, Jinsheng Wen, Changjin Zhang, Huan Yang, Yuheng Zhang, and Hai-Hu Wen, Drive the Dirac electrons into Cooper pairs in SrxBi2Se3, Nature Communications 8, 14466 (2017).
 2. Huan Yang, Guanyu Chen, Xiyu Zhu, Jie Xing, and Hai-Hu Wen, BCS-like critical fluctuations with limited overlap of Cooper pairs in FeSe, Physical Review B 96, 064501 (2017).
 3.  Guan-Yu Chen, Xiyu Zhu, Huan Yang, and Hai-Hu Wen, Highly anisotropic superconducting gaps and possible evidence of antiferromagnetic order in FeSe single crystals, Physical Review B 96, 064524 (2017).
 4. Yufeng Li, Enyu Wang, Xiyu Zhu, and Hai-Hu Wen, Pressure-induced superconductivity in Bi single crystals, Physical Review B 95, 024510 (2017).
 5. Yufeng Li, Yonghui Zhou, Zhaopeng Guo, Fei Han, Xuliang Chen, Pengchao Lu, Xuefei Wang, Chao An, Ying Zhou, Jie Xing, Guan Du, Xiyu Zhu, Huan Yang, Jian Sun, Zhaorong Yang, Wenge Yang, Ho-Kwang Mao, Yuheng Zhang, and Hai-Hu Wen, Concurrence of superconductivity and structure transition in Weyl semimetal TaP under pressure, npj Quantum Materials 2: 66 (2017).
 6. Guan Du, YuFeng Li, J. Schneeloch, R.D. Zhong, GenDa Gu, Huan Yang, Hai Lin, and Hai-Hu Wen, Superconductivity with two-fold symmetry in topological superconductor SrxBi2Se3, Sci. China-Phys. Mech. Astron. 60, 037411 (2017).
 7. Hai Lin, RuiZhe Kang, Lu Kong, XiYu Zhu, and Hai-Hu Wen, Superconductivity in LiOHFeS single crystals with a shrunk c-axis lattice constant, Sci. China-Phys. Mech. Astron. 60, 027411 (2017).
 8. Wenhao Liu, Hai Lin, Ruizhe Kang, Xiyu Zhu, Yue Zhang, Shuxin Zheng, and Hai-Hu Wen, Magnetization of potassium-doped p-terphenyl and p-quaterphenyl by high-pressure synthesis, Physical Review B 96, 224501 (2017).
 9. B. Xu, Y. M. Dai, H. Xiao, B. Shen, H. H. Wen, X. G. Qiu, and R. P. S. M. Lobo, Infrared probe of the gap evolution across the phase diagram of Ba1−xKxFe2As2, Physical Review B 96, 115125 (2017).
 10. X. Y. Huang, Y. P. Singh, D. J. Haney, T. Hu, H. Xiao, Hai-Hu Wen, Shuai Zhang, M. Dzero, and C. C. Almasan, Relationship between critical current and flux-flow resistivity in the mixed state of Ba(Fe1−xCox)2As2, Physical Review B 96, 094509 (2017).
 11. X. Y. Huang, D. J. Haney, Y. P. Singh, T. Hu, H. Xiao, Hai-Hu Wen, M. Dzero, and C. C. Almasan, Universality and unconventional enhancement of flux-flow resistivity in Ba(Fe1−xCox)2As2, Physical Review B 95, 184513 (2017).
 12. Shyam Sundar, S. Salem-Sugui, Jr., H. S. Amorim, Hai-Hu Wen, K. A. Yates, L. F. Cohen, and L. Ghivelder, Plastic pinning replaces collective pinning as the second magnetization peak disappears in the pnictide superconductor Ba0.75K0.25Fe2As2, Physical Review B 95, 134509 (2017).
 13. S.-F. Wu, P. Richard, H. Ding, H.-H. Wen, Guotai Tan, Meng Wang, Chenglin Zhang, Pengcheng Dai, and G. Blumberg, Superconductivity and electronic fluctuations in Ba1−xKxFe2As2  studied by Raman scattering, Physical Review B 95, 085125 (2017).
 14. T. Böhm, R. Hosseinian Ahangharnejhad, D. Jost, A. Baum, B. Muschler, F. Kretzschmar, P. Adelmann, T. Wolf, H.-H. Wen, J.-H. Chu, I. R. Fisher, and R. Hackl, Superconductivity and fluctuations in Ba1−pKpFe2As2 and Ba(Fe1−nCon)2As2, Phys. Status Solidi B 254, 1600308 (2017).
 15. M. Saint-Paul, C. Guttin, A. Abbassi, Zhao-Sheng Wang, Huiqian Luo, Xingye Lu, Cong Ren, Hai-Hu Wen, and K. Hasselbach, Magnetic fluctuations in BaFe2-xNixAs2 superconductors, Solid State Communications 267, 48-52(2017).