1. Zengyi Du, Xiong Yang, Dustin Altenfeld, Qiangqiang Gu, Huan Yang, Ilya Eremin, Peter J. Hirschfeld*, Igor I. Mazin, Hai Lin, Xiyu Zhu, and Hai-Hu Wen*, Sign reversal of the order parameter in (Li1−xFex)OHFe1−yZnySe, Nature Physics 14, 134-139 (2018).
  2. Mingyang Chen, Xiaoyu Chen, Huan Yang*, Zengyi Du, Xiyu Zhu, Enyu Wang, and Hai-Hu Wen*, Discrete energy levels of Caroli-de Gennes-Matricon states in quantum limit in FeTe0.55Se0.45, Nature Communications 9, 970 (2018).
  3. Yue Zhang, Wenhao Liu, Xiyu Zhu*, Haonan Zhao, Zheng Hu, Chengping He, and Hai-Hu Wen*, Unprecedented high irreversibility line in nontoxic cuprate superconductor (Cu,C)Ba2Ca3Cu4O11+δ, Science Advances 4, eaau0192 (2018).
  4. Mingyang Chen, Xiaoyu Chen, Huan Yang*, Zengyi Du, and Hai-Hu Wen*, Superconductivity with twofold symmetry in Bi2Te3/FeTe0.55Se0.45 heterostructures, Science Advances 4, eaat1084 (2018).
  5. Hai Lin, Jin Si, Xiyu Zhu*, Kehan Cai, Hao Li, Lu Kong, Xiaodong Yu, and Hai-Hu Wen*, Structure and physical properties of CsV2Se2–xO and V2Se2O, Physical Review B 98, 075132 (2018).
  6. Xiong Yang, Zengyi Du, Hai Lin, Delong Fang, Huan Yang*, Xiyu Zhu, and Hai-Hu Wen*, Vortex lattice and vortex bound states in CsFe2As2 investigated by scanning tunneling microscopy/spectroscopy, Physical Review B 98, 024505 (2018).
  7. Qiangqiang Gu, Qingkun Tang, Siyuan Wan, Zengyi Du, Xiong Yang, Huan Yang, Qiang-Hua Wang, Hai Lin, Xiyu Zhu, and Hai-Hu Wen; Sign-reversal superconducting gaps revealed by phase-referenced quasiparticle interference of impurity-induced bound states in (Li1-xFex)OHFe1-yZnySe, Physical Review B 98, 134503(2018).
  8. Enyu Wang, Jin Si, Xiyu Zhu, Guan-Yu Chen, Hai Lin, and Hai-Hu Wen; Pressure induced superconductivity in the compound ScZrCo, New Journal of Physics 20, 073036(2018).
  9. Yue Zhang, Wenhao Liu, Jin Si, Xiyu Zhu*, Chengping He, Haonan Zhao, Hai-Hu Wen*, Discovery of a new nontoxic cuprate superconducting system Ga-Ba-Ca-Cu-O, Science China Physics, Mechanics & Astronomy 61, 097412 (2018).
  10. Hai-Hu Wen, HuiQiu Yuan, ShiPing Feng; Special Topic: Superconductivity and Magnetism in Transition-Metal Compounds Preface, Science China Physics, Mechanics & Astronomy 61, 127401(2018).
  11. Yanjing Jiao, Wang Cheng, Qiang Deng, Huan Yang, Hai-Hu Wen*, Collective vortex pinning and merging of the irreversibility line and second peak effect in optimally doped Ba1-xKxBiO3 single crystals, Physica C: Superconductivity and its Applications 545, 43–49 (2018).
  12. Wenhao Liu, Enyu Wang, Guanyu Chen, Xiyu Zhu, Yue Zhang, Yuzong Sheng, and Hai-Hu Wen; Absence of superconductivity in LiPdHx, Philosophical Magazine 98, 623-631(2018).
  13. Qiang-Qiang Gu, Si-Yuan Wan, Huan Yang, and Hai-Hu Wen; Studies of scanning tunneling spectroscopy on iron-based superconductors, Acta Physica Sinica 67, 207401(2018).
  14. 杜增义,杨欢,闻海虎*,铁基超导体能隙结构和机理的统一认识,《物理》43卷第1期1-12页(2018)。
  15. 顾强强,万思源,杨欢*,闻海虎*,铁基超导体的扫描隧道显微镜研究进展,《物理学报》67,207401(2018)。
  16. Thomas Böhm, Florian Kretzschmar, Andreas Baum, Michael Rehm, Daniel Jost, Ramez Hosseinian Ahangharnejhad, Ronny Thomale, Christian Platt, Thomas A. Maier, Werner Hanke, Brian Moritz, Thomas P. Devereaux, Douglas J. Scalapino, Saurabh Maiti, Peter J. Hirschfeld, Peter Adelmann, Thomas Wolf, Hai-Hu Wen, Rudi Hackl; Microscopic origin of Cooper pairing in the iron-based superconductor Ba1-xKxFe2As2, npj Quantum Materials 3, 48(2018).
  17. Shenghua Liu, Chunfeng Zhang, Qiang Deng, Hai-hu Wen, Jian-xin Li, Elbert E. M. Chia, Xiaoyong Wang, Min Xiao; Transient electronic anisotropy in overdoped NaFe1-xCoxAs superconductors, Physical Review B 97, 020505(2018).
  18. Yi Cui, Gehui Zhang, Haobo Li, Hai Lin, Xiyu Zhu, Hai-Hu Wen, Guoqing Wang, Jinzhao Sun, Mingwei Ma, Yuan Li, Dongliang Gong, Tao Xie, Yanhong Gu, Shiliang Li, Huiqian Luo, Pu Yu, Weiqiang Yu, Protonation induced high-T-c phases in iron-based superconductors evidenced by NMR and magnetization measurements, Science Bulletin 63, 11-16(2018).