1. Zengyi Du, Xiong Yang, Dustin Altenfeld, Qiangqiang Gu, Huan Yang, Ilya Eremin, Peter J. Hirschfeld*, Igor I. Mazin, Hai Lin, Xiyu Zhu, and Hai-Hu Wen*, Sign reversal of the order parameter in (Li1−xFex)OHFe1−yZnySe, Nature Physics 14, 134-139 (2018).
  2. Yue Zhang, Wenhao Liu, Xiyu Zhu*, Haonan Zhao, Zheng Hu, Chengping He, and Hai-Hu Wen*, Unprecedented high irreversibility line in nontoxic cuprate superconductor (Cu,C)Ba2Ca3Cu4O11+δ, Science Advances 4: eaau0192 (2018).
  3. Mingyang Chen, Xiaoyu Chen, Huan Yang*, Zengyi Du, Xiyu Zhu, Enyu Wang, and Hai-Hu Wen*, Discrete energy levels of Caroli-de Gennes-Matricon states in quantum limit in FeTe0.55Se0.45, Nature Communications 9: 970 (2018).
  4. Mingyang Chen, Xiaoyu Chen, Huan Yang*, Zengyi Du, and Hai-Hu Wen*,  Superconductivity with twofold symmetry in Bi2Te3/FeTe0.55Se0.45, heterostructures, Science Advances 4: eaat1084 (2018).
  5. Xiong Yang, Zengyi Du, Hai Lin, Delong Fang, Huan Yang*, Xiyu Zhu, and Hai-Hu Wen*, Vortex lattice and vortex bound states in CsFe2As2 investigated by scanning tunneling microscopy/spectroscopy, Physical Review B 98, 024505 (2018).
  6. Yue Zhang, Wenhao Liu, Jin Si, Xiyu Zhu*, Chengping He, Haonan Zhao, Hai-Hu Wen*, Discovery of a new nontoxic cuprate superconducting system Ga-Ba-Ca-Cu-O, Science China Physics, Mechanics & Astronomy 61:97412 (2018).
  7. 杜增义,杨欢,闻海虎*,铁基超导体能隙结构和机理的统一认识,《物理》43卷第1期1-12页(2018)。