1. Zengyi Du, Xiong Yang, Dustin Altenfeld, Qiangqiang Gu, Huan Yang, Ilya Eremin, Peter J. Hirschfeld, Igor I. Mazin, Hai Lin, Xiyu Zhu, and Hai-Hu Wen, Sign reversal of the order parameter in (Li1−xFex)OHFe1−yZnySe, Nature Physics 14, 134-139 (2018).
  2. Mingyang Chen, Xiaoyu Chen, Huan Yang, Zengyi Du, Xiyu Zhu, Enyu Wang, and Hai-Hu Wen, Discrete energy levels of Caroli-de Gennes-Matricon states in quantum limit in FeTe0.55Se0.45, Nature Communications 9: 970 (2018).