1. Mingyang Chen, Qingkun Tang, Xiaoyu Chen, Qiangqiang Gu, Huan Yang,* Zengyi Du, Xiyu Zhu, Enyu Wang, Qiang-Hua Wang,* and Hai-Hu Wen*, Direct visualization of sign-reversal s± superconducting gaps in FeTe0.55Se0.45, Physical Review B 99, 014507 (2019).